Thiết kế website để kinh doanh

Mẫu phiếu thu theo quyết định 48

Chủ Nhật, Ngày 4 Tháng 10, 2015, 13:30

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo. Phiếu thu chỉ là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền.

1. Mẫu Phiếu thu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU THU

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số: ...........

Số: .........................

Nợ: .........................

Có: .........................

Họ và tên người nôp tiền: ....................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................

Lý do nộp: ........................................................................................................

Số tiền: ....................................................(Viết bằng chữ): ................................

.......................................................................................................................

Kèm theo: ............................Chứng từ gốc.

Ngày ...tháng ...năm ...

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): .............................................................................

+ Số tiền quy đổi: .........................................................................................................

 

Tải về tại đây: Mẫu Phiếu thu theo quyết định 48

 

2. Mẫu Phiếu thu theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

Đơn vị:.................................                                                                    Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ:................................                                                (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC

                                             .                               ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU

Ngày        .tháng        năm 2006

                                                                                                                       Quyển số:......................

                                                                                                                        Số:..................................

                                                                                                                        Nợ:.................................

                                                                                                                        Có:.................................

Họ và tên người nộp tiền:.........................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................................

Lý do nộp:...................................................................................................................................................

Số tiền:.............................................. (Viết bằng chữ):.............................................................................

......................................................................................................................................................................

Kèm theo:.............................................................................. Chứng từ gốc:

 

Ngày.......... tháng ............. năm 20     

 

Giám đốc                Kế toán trưởng          Người nộp tiền        Người lập phiếu        Thủ quỹ                   (Ký, họ tên, đóng dấu)      (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                                                                         

 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):........................................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.....................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:......................................................................................................................................

 

 

Tải về tại đây: Mẫu Phiếu thu theo quyết định 15

Nguồn: ketoanthienhung.org

Dự án

Khuyến mại Hosting

Mới đăng

Cộng đồng ITvanphong.net