Thiết kế website để kinh doanh

Mẫu phiếu chi theo quyết định 15 và quyết định 48

Thứ Tư, Ngày 7 Tháng 10, 2015, 12:58

Một trong những văn bản mà kế toán hay sử dụng hàng ngày đó là mẫu phiếu chi, sau đây là hai mẫu phiếu chi theo quyết định của Bộ Tài Chính

1. Mẫu phiếu chi theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU CHI

Ngày ...tháng ...năm ...

 

Quyển số: ...........

Số: .........................

Nợ: .........................

Có: .........................

Họ và tên người nhận tiền: ...........................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................

Lý do chi: .................................................................................................

Số tiền: ....................................................(viết bằng chữ): ………..................

...............................................................................................................

Kèm theo: .................chứng từ gốc.

Ngày ...tháng ...năm ...

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): .............................................................................

+ Số tiền quy đổi: .........................................................................................................

 

Tải về  MẪU PHIẾU CHI QĐ 48

2. Mẫu phiếu chi theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC: 

Đơn vị: ................

Địa chỉ: ...............

PHIẾU CHI

Ngày ... tháng ... năm 2009

Quển số: .........

Số: ..................

NỢ: ................

Cể: .................

Mẫu số 02 - TT

QĐ số: 15/2006/ QĐ-BTC

ngày 20 tháng 03 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Họ tên người nhận tiền:.....................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Lý do chi: ..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Số tiền: ............................................................. (Viết bằng chữ)......................................................

...........................................................................................................................................................

Kèm theo: .........................................................  Chứng từ gốc .......................................................

........................................................ Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) .........................................

...........................................................................................................................................................

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhân tiền

(Ký, học tên)

 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá qúy): .................................

+ Số tiền quy đổi: ................................................................

 

 

 

Đơn vị: ................

Địa chỉ: ...............

PHIẾU CHI

Ngày ... tháng ... năm 2009

Quển số: .........

Số: ..................

NỢ: ................

Cể: .................

Mẫu số 02 - TT

QĐ số: 15/2006/ QĐ-BTC

ngày 20 tháng 03 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Họ tên người nhận tiền:.....................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Lý do chi: ..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Số tiền: ............................................................. (Viết bằng chữ)......................................................

...........................................................................................................................................................

Kèm theo: .........................................................  Chứng từ gốc .......................................................

........................................................ Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) .........................................

...........................................................................................................................................................

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhân tiền

(Ký, học tên)

 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá qúy): .................................

 

+ Số tiền quy đổi: ................................................................ 

Tải về MẪU PHIẾU CHI QUYẾT ĐỊNH 15

Dự án

Khuyến mại Hosting

Mới đăng

Cộng đồng ITvanphong.net